Regulamin
1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy www.isklepwedkarski.pl, zwany dalej „sklepem” lub „sprzedającym”.
2. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar w sklepie internetowym www.isklepwedkarski.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na swoich stronach.
4. Właścicielem sklepu internetowego www.isklepwedkarski.pl jest NJG Grzegorz Sojczyński z siedzibą w Wieszowie 42-672przy ul. Bytomskiej 150/3, nr NIP 645-249-74-62 , nr REGON 271408580:

a) nr telefonu kontaktowego w Biurze Obsługi Zamówień: + 48 533 741 751
b) nr konta bankowego: Konto NR. 87 1050 1588 1000 0092 0664 4412 ING;
c) adres e-mail: isklepwedkarski@gmail.com.

5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.isklepwedkarski.pl podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Użyte w sklepie znaki towarowe, loga graficzne, zdjęcia, informacje i inne materiały są własnością stosownych producentów, instytucji oraz osób fizycznych bądź prawnych. Powielanie, kopiowanie lub używanie w inny sposób wyżej opisanych materiałów bez zgody właścicieli jest zabronione.
7. Klientem sklepu może być:

a) pełnoletnia osoba fizyczna;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

8. Do ceny sprzedaży towarów objętych danym zamówieniem, doliczane są koszty dostawy przedmiotowego zamówienia.
9. Koszt dostawy ponosi kupujący, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
10. Dostawa zamówienia realizowana jest za pośrednictwem „Poczty Polskiej”, firmy kurierskiej „Patron Service” lub "Inpost".
11. Koszt dostawy regulują szczegółowe cenniki firm, opisanych w punkcie 10 niniejszego regulaminu.
12. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 300 zł brutto, koszt dostawy pokrywa sklep, niezależnie od ewentualnie udzielonego rabatu.
13. Minimalny koszt zamówienia wynosi 1 zł brutto.
14. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 300 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 3 % wartości zamówienia.
15. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 500 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 5 % wartości zamówienia.
16. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 1000 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 7% wartości zamówienia.
17. W przypadku złożenia zamówienia na łączną kwotę przekraczająca 2000 zł brutto, sprzedający udzieli kupującemu rabatu w wysokości 10 % wartości zamówienia.
18. Rabaty, opisane w punktach 14, 15, 16, 17 niniejszego regulaminu, nie są sumowane i nie należy ich traktować łącznie. Rabatom nie podlegają produkty przecenione.
19. Zamówienia w sklepie można składać za pośrednictwem:

a) formularza zamówieniowego, znajdującego się na stronie internetowej sklepu;
b) e-mail: isklepwedkarsk@gmail.com;
c) telefonicznie pod numerem: +48 533 741 751;

20. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówieniowego należy:

a) wcisnąć przycisk „zamów”, znajdującą się obok wybranego produktu;
b) wprowadzić w stosownym polu ilość zamawianego produktu;
c) wybrać firmę, która dostarczy zamówienie;
d) wybrać metodę płatności;
e) uzupełnić dane osobowe i teleadresowe w formularzu;
f) wcisnąć przycisk „Proszę o rachunek”;
g) w przypadku większej ilości zamawianych produktów różnego rodzaju należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na formularzu zamówieniowym.

21. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem e-mail lub faksu należy:

a) nazwę własną oraz ilość zamawianego produktu;
b) określić firmę dostarczającą zamówienie;
c) określić sposób płatności;
d) podać imię i nazwisko bądź nazwę, adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail i telefon kontaktowy zamawiającego.

22. W sytuacjach wyjątkowych sklep dopuszcza możliwość podania przez zamawiającego niepełnych danych, opisanych w punkcie 21 niniejszego regulaminu, za wyjątkiem podania numeru telefonu kontaktowego, służącego do sprawdzenia wiarygodności osoby składającej zamówienie.
23. Po otrzymaniu zamówienia sprzedający weryfikuje przedmiot zamówienia ze stanami magazynowymi sklepu.
24. W przypadku braku dostępu do któregoś z towarów, będących przedmiotem zamówienia, bądź posiadania mniejszej od zamawianej ilości towaru, sprzedający informuje o powyższym zamawiającego drogą telefoniczną, e-mail bądź faksem, a zamawiający decyduje, czy sklep będzie realizował niepełne zamówienie, czy też ma odstąpić od realizacji całego zamówienia.
25. Potwierdzenie otrzymania zamówienia odbywa się droga telefoniczną bądź e-mail.
26. Za potwierdzenie zamówienia należy także rozumieć wyrażenie przez zamawiającego zgody na realizację niepełnego zamówienia, tj. sytuacji opisanej w punkcie 24 niniejszego regulaminu.
27. Zamówienie realizowane jest w terminie 3 dni roboczych po potwierdzeniu przez sklep otrzymania zamówienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 28 niniejszego regulaminu.
28. Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia w realizacji zamówienia pod warunkiem, że zgłosi ten fakt zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia drogą telefoniczną bądź e-mail, a zamawiający wyrazi zgodę na opóźnienie w realizacji zamówienia.
29. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 28 niniejszego regulaminu zamawiający ma prawo do rezygnacji z realizacji złożonego w sklepie zamówienia.
30. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bądź zmiany zakresu tego zamówienia do momentu potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.
31. W wyjątkowych sytuacjach sklep może wyrazić zamawiającemu zgodę na rezygnację ze złożonego zamówienia bądź zmianę zakresu tego zamówienia po terminie określonym w punkcie 30 niniejszego regulaminu.
32. Płatność za towary zamówione w sklepie internetowym www.isklepwedkarski.pl odbywa się poprzez:

a) zaliczenie pocztowe;
b) przedpłatę na konto;

33. Zamawiający ponosi koszty form płatności, opisanych w punkcie 32 niniejszego regulaminu.
34. W przypadku wybrania przez zamawiającego formy płatności, opisanej w punkcie 32 lit. „b” niniejszego regulaminu, realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu na konto sprzedającego stosownych środków pieniężnych, stanowiących zapłatę za zamówiony towar, powiększoną o koszt przesłania zamówienia.
35. Sklep do zamawianego towaru dołącza paragon lub – na życzenie zamawiającego – fakturę VAT.
36. Towary oferowane przez sklep są nowe i objęte gwarancją producenta. Gwarancja dołączana jest do zamówionych produktów.
37. Zamawiający po otrzymaniu przesyłki, obejmującej zamówiony towar, zobowiązany jest sprawdzić jej stan oraz stan taśm i plomb zabezpieczających. Przyjęcie przez zamawiającego uszkodzonej przesyłki wyklucza ponoszenie przez sklep odpowiedzialności za niepełną, wadliwą bądź uszkodzoną zawartość przesyłki.
38. W przypadku przyjęcia przez zamawiającego nieuszkodzonej przesyłki i stwierdzenia w zawartym w niej towarze uszkodzeń lub wad technicznych, zamawiający ma prawo zwrotu wadliwego towaru do sklepu. Przesłanie wadliwego towaru odbywa się na koszt zamawiającego.
39. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 38 niniejszego regulaminu sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia otrzymania wadliwego towaru.
40. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji przez sprzedającego skutkować będzie wymianą wadliwego towaru na pełnowartościowy, poniesieniem przez sklep kosztów przesłania tego towaru do sklepu oraz kosztów odesłania go do zgłaszającego reklamację. W przypadku braku danego towaru na stanie magazynowym sklepu sprzedający niezwłocznie zwróci zgłaszającemu reklamację równowartość poniesionych przez niego kosztów zakupu tego towaru.
41. Naprawy gwarancyjne towarów odbywają się za pośrednictwem sklepu, według poniższego schematu:

a) zgłaszający towar do naprawy w ramach gwarancji podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem stosowną kartę gwarancyjną;
b) do karty gwarancyjnej zgłaszający dołącza własnoręcznie sporządzony opis stwierdzonych wad i usterek;
c) produkt podlegający naprawie w ramach gwarancji, kartę gwarancyjną, opis wad i usterek oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) zgłaszający wysyła na własny koszt do siedziby sklepu;
d) sklep przekazuje zgłoszony towar właściwemu producentowi;
e) po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta i otrzymaniu od producenta towaru, sklep na własny koszt przesyła przedmiotowy towar do zgłaszającego.

42. Za datę przyjęcia zgłoszenia towaru do naprawy w ramach gwarancji przyjmuje się datę otrzymania przez sklep towaru podlegającego zgłoszeniu.
43. Termin rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 42 niniejszego regulaminu, wynosi 30 dni od daty jego przyjęcia. W ciągu 30 dni zgłaszający otrzyma odpowiedź na zgłoszenie wraz z uzasadnieniem oraz informacją o przysługującym mu trybie odwoławczym.
44. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.isklepwedkarski.pl nie muszą dokładnie odzwierciedlać wyglądu faktycznych produktów, szczególnie w zakresie kolorystyki przedmiotowych towarów.
45. Dane techniczne i informacje o produktach przedstawionych na stronie sklepu pochodzą od producentów. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualną niezgodność tych danych i informacji ze stanem faktycznym.
46. Złożenie zamówienia wraz z podaniem informacji, opisanych bliżej w punkcie 20 lub 21 niniejszego regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz na wystawienie faktury VAT bez podpisu kupującego.
47. Sklep nie sprzedaje i nie użycza posiadanych danych osobowych kontrahentów innym osobom lub instytucjom. Dane te mają charakter poufny i służą wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
48. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe do sklepu, ma prawo domagać się ich usunięcia z bazy danych, a sklep zobowiązany jest do niezwłocznej realizacji tego żądania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl